geronconf 2022

  • אפיון אתר
  • עיצוב מסכים
  • פיתוח

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה נערכת לקראת הכנס הדו-שנתי ה-24. כנס זה, המשמש כמפגש המרכזי והעיקרי לכל העוסקים בעולם הזקנה, חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי המעשה העוסקים במלאכה, יתקיים לאחר שהכנס הקודם התקיים בחודש פברואר 2020, צמוד להתפרצות מגפת הקורונה.