TASE Data Hub

  • אפיון אתר
  • עיצוב מסכים
  • פיתוח
  • פיתוח נגיש לפי תקן AA

מערכת TASE Data Hub מאפשרת גישה ישירה לפעילים בשוק ההון ישראלי, חוקרים, חברות טכנולוגיה, רגולטורים ועוד להיחשף בקלות ובמהירות למאגרי המידע של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. במערכת ניתן למצוא מגוון רחב של נתונים ומידע על שוק ההון הישראלי שיאפשרו ללקוחות הבורסה גמישות, יעילות, שליטה וניהול טוב יותר של הצרכים העסקיים, התפעוליים והארגוניים.